Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Språk:

Velg det som står på kontrollsanksjonen du mottok fra listen under:

Det er ikke tillatt å stoppe bilen på plasser merket stans forbudt.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Skiltet angir forbud mot parkering på den side av veien hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss eller nytt parkeringsregulerende skilt.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet.

Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 Slutt på parkeringssone.

For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å stanse i uoversiktlig kurve, i tunnel på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.

Dette er for å forhindre farlige situasjoner som kan oppstå når det er begrenset sikt.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset.

Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde. Forbudet gjelder også i toppen av T’en (T-kryss).

 1. Ulovlig
  Bilen har stanset for nær foran gangfeltet, minste avstand er 5 m foran gangfeltet.
 2. Lovlig
  Bilen har stanset lovlig både i forhold til gangfelt og vegkryss. Det er lovlig å parkere rett etter gangfelt, men avstand fra vegkryss må alltid overholdes.
 3. Ulovlig
  Bilen har stanset i selve vegkrysset/t-krysset.
 4. Ulovlig
  Bilen har stanset i selve vegkrysset/t-krysset.
 5. Ulovlig
  Bilen har stanset i lovlig avstand til gangfeltet, men står for nært buen. Minste avstand er 5 m.
 6. Ulovlig
  Bilen har stanset for nært buen. Minste avstand er 5 m.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å stanse i kollektivfelt, i sambruksfelt eller sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å stanse på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn, eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Du kan ikke parkere foran inn- eller utkjørsel. Det er ikke nødvendig at det står skiltet parkering forbudt eller tilsvarende, men det skal være mulig å se at det kan foregå trafikk inn eller ut av området.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å parkere på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å parkere på gågate. Underskilt kan regulere i hvilken grad varelevering er lovlig.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Det er forbudt å parkere på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 kilometer i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Etter å ha lest årsaken til ileggelsen, ønsker du fortsatt å klage ?